menu Created with Sketch. times Created with Sketch.
search Created with Sketch.
user Created with Sketch.
cart Created with Sketch. 0 Ostoskorin
user Created with Sketch. Kirjaudu sisään
cart Created with Sketch. 0 Ostoskorin

Tietosuojan tarkastuslaitoksen ilmoitus

 

Tietosuoja-asetuksen 99 artiklat ovat tärkein osa. Asetuksessa ensimmäisessä osassa 173 kohtaa (artiklaa), jotka olemme jättäneet pois. Tietosuoja-asetuksen artiklat löydät tästä:

Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto ovat hyväksyneet tämän asetuksen huomioiden sopimuksen Euroopan unionin toiminnasta, eritysesti 16. artiklan, huomioiden Euroopan komission ehdotuksen sen jälkeen, kun ehdotus lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävästä säädöksestä oli lähetetty kansallisille eduskunnille, huomioiden Euroopan talouskomitean ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean lausunnot (EUT C 229, 31.7.2012, s. 90.), huomioiden alueiden komitean lausunnon (EUT C 391, 18.12.2012, s. 127.), säännönmukaisen lainsäädäntömenettelyn* mukaan ja seuraavista syistä:

* Euroopan parlamentin kanta 12. maaliskuuta 2014 (ei vielä julkistettu EUVL:ssä) ja neuvoston kanta ensimmäisessä käsittelyssä 8. huhtikuuta 2016 (ei vielä julkistettu EUVL:ssä). Euroopan parlamentin kanta 14. huhtikuuta 2016.

(1)
Luonnollisten henkilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyn yhteydessä on perusoikeus. Euroopan unionin perusoikeuskirjan, jäljempänä ’perusoikeuskirja’, 8 artiklan 1 kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 16 artiklan 1 kohdan mukaan jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan.

(2)
Sen vuoksi niissä periaatteissa ja säännöissä, jotka koskevat luonnollisten henkilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä, olisi heidän kansalaisuudestaan ja asuinpaikastaan riippumatta otettava huomioon heidän perusoikeutensa ja -vapautensa ja erityisesti oikeus henkilötietojen suojaan. Tämän asetuksen tarkoituksena on tukea vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen ja talousunionin kehittämistä, taloudellista ja sosiaalista edistystä, talouksien lujittamista ja lähentämistä sisämarkkinoilla sekä luonnollisten henkilöiden hyvinvointia.

(3)
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY (4) tarkoituksena on yhdenmukaistaa luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyä koskevien perusoikeuksien ja -vapauksien suojelua ja varmistaa henkilötietojen vapaa liikkuvuus jäsenvaltioiden välillä.

(4)
Henkilötietojen käsittely olisi suunniteltava niin, että se palvelee ihmistä. Oikeus henkilötietojen suojaan ei ole absoluuttinen; sitä on tarkasteltava suhteessa sen tehtävään yhteiskunnassa ja sen on suhteellisuusperiaatteen mukaisesti oltava oikeassa suhteessa muihin perusoikeuksiin.

Tässä asetuksessa kunnioitetaan kaikkia perusoikeuksia ja otetaan huomioon perusoikeuskirjassa tunnustetut vapaudet ja periaatteet sellaisina kuin ne ovat vahvistettuina perussopimuksissa, erityisesti jokaisen oikeus siihen, että hänen yksityis- ja perhe-elämäänsä, kotiaan sekä viestejään kunnioitetaan, oikeus henkilötietojen suojaan, ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus, sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus, elinkeinovapaus, oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin sekä oikeus kulttuuriseen, uskonnolliseen ja kielelliseen monimuotoisuuteen.

(5)
Sisämarkkinoiden toiminnasta aiheutuva taloudellinen ja sosiaalinen yhdentyminen on huomattavasti lisännyt rajat ylittäviä henkilötietojen siirtoja. Henkilötietojen vaihto unionin julkisten ja yksityisten toimijoiden, kuten luonnollisten henkilöiden, järjestöjen sekä yritysten, kesken on lisääntynyt. Unionin oikeudessa jäsenvaltioiden viranomaisia kehotetaan toimimaan yhteistyössä ja vaihtamaan keskenään henkilötietoja, jotta ne voisivat täyttää velvollisuutensa tai suorittaa tehtäviä jonkin toisen jäsenvaltion viranomaisten puolesta.